Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden René Alexander Swarts Stichting

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de Donateur

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Opzegging

Artikel   7 – De prijs

Artikel   8 – Garantie

Artikel   9 – Uitvoering

Artikel 10 – Opzegging overeenkomst terugkerende donaties

Artikel 11 – Klachtenregeling

Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Donateur: een natuurlijke persoon of een onderneming die een donatie aan de Donateur doet of een overeenkomst voor een maandelijks terugkerende donatie aangaat met de Donateur;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Terugkerende donatie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van maandelijkse donaties
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de donateur of Stichting in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Donateur: de rechtspersoon aan wie de donateur doneert
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst in het kader van een door de Donateur georganiseerd systeem voor donaties op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst voor een maandelijks terugkerende donatie waarbij gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat donateur en Donateur gelijktijdig in dezelfde in een ruimte zijn samengekomen.
 8. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Donateur.

Artikel 2 – Identiteit van de Donateur

René Alexander Swarts Donateur, gevestigd te Utrechtseweg 301-43 te Amersfoort

Telefoonnummer: 06-12199253, bereikbaar op werkdagen van 10:00-15:00 uur.

E-mailadres: info@rasdonateur.com

KvK-nummer: 80853579

RSIN/ANBI-nummer: 8618 25 913

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk donatie aan de Donateur en op elke tot stand gekomen donatie-overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Donateur en donateur.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de donateur beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Stichting zijn in te zien en zij op verzoek van de donateur zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de donateur ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de donateur op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de donateur langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Eenmalige donaties zijn NIET herroepbaar

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst voor een maandelijks terugkerende donatie komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de donateur van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de donateur het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Stichting onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Stichting is bevestigd, kan de donateur de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Stichting passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de donateur elektronisch kan betalen, zal de Stichting daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Stichting zal bij de overeenkomst aan de donateur de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de donateur op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de Stichting waar de donateur met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de donateur een terugkerende donatie kan opzeggen.

Artikel 6 – Opzeggen overeenkomst maandelijks terugkerende donatie

 1. Bij toezegging van een maandelijks terugkerende donatie gaat de donateur een overeenkomst aan met de Stichting tot het maandelijks incasseren van een door de donateur nader te bepalen bedrag tot wederopzegging van de overeenkomst door de donateur.
 2. De opzegging van de overeenkomst kan op elk gewenst moment worden gedaan, met inachtneming van één maand opzegtermijn.
 3. Reeds gedane donaties zijn niet herroepbaar.

Artikel 7 – De prijs

 1. Er worden door de stichting via de website verschillende donatievoorstellen gedaan, de hoogte van de donatie wordt echter bepaald door de donateur.

Artikel 8 – Garantie

 1. De Stichting staat ervoor in dat alle donaties ten goede komen van de doelgroep. Resultaten worden regelmatig gepubliceerd op de website www.rasstichting.com en via Social Media.
 2. Indien een donateur een specifiek project heeft ondersteund kan desgewenst informatie over de voortgang van het project worden verstrekt aan de donateur.

Artikel 9 – Uitvoering

 1. De Stichting zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van donaties.
 2. Financiële verantwoording vindt plaats via jaarverslagen die op de website gepubliceerd zullen worden.

Artikel 10 – Opzegging overeenkomst maandelijks terugkerende donatie

Opzegging

 1. De donateur kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 2. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 3. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 4. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Stichting voor zichzelf heeft bedongen.
 5. voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. Donateurs met klachten kunnen deze kenbaar maken aan de Stichting via de op de website gepubliceerde contactgegevens.
 2. In geval van een bij de Stichting ingediende klacht wordt zo snel mogelijk contact opgenomen met de donateur. Elke klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Stichting binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de donateur een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Bij klachten dient een donateur zich allereerst te wenden tot de Stichting.
 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Stichting, zal de Stichting in overleg met de donateur een passende oplossing zoeken.

Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de donateur zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de donateur op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.